Vyrobené v Nemecku

Kvalitné prísady

Super prémiové krmivo pre domáce zvieratá

1. Prehľad ochrany údajov
Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytujú krátky prehľad toho, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našej webovej lokality. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých je vás možné osobne identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov nižšie.
Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite?
Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej lokality. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v povinnom právnom oznámení na webovej lokalite.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?
Niektoré údaje zhromaždíme tak, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.

Iné údaje zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich IT systémov, keď navštívite našu webovú lokalitu. Tieto údaje sú hlavne technické, napríklad používané prehliadač a operačný systém alebo údaje o tom, kedy ste vstúpili na stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú lokalitu.

Na čo používame vaše údaje?
Niektoré údaje zhromažďujeme, aby sme zaistili správne fungovanie webovej lokality. Iné údaje používame na analýzu toho, ako naši návštevníci lokalitu využívajú.

Aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?
Vždy máte právo bezplatne požiadať o informácie o tom, aké vaše osobné údaje ukladáme, ich pôvode, príjemcoch a účele ich zhromažďovania. Rovnako máte právo požiadať o ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení. Rovnako môžete, samozrejme, podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Analytika a nástroje tretích strán

Počas vašej návštevy našej webovej lokality môžeme spôsob vášho prehliadania použiť na štatistické analýzy. Deje sa to hlavne prostredníctvom súborov cookie a analytics. Analýza vášho spôsobu prehliadania je zvyčajne anonymná, t. j. na základe týchto údajov vás nebudeme môcť identifikovať. Voči analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tak, že nebudete používať niektoré nástroje. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledovných zásadách ochrany osobných údajov.

Voči tejto analýze môžete namietať. Nižšie vám vysvetlíme, ako môžete v tomto ohľade využiť svoje možnosti.
2. Všeobecné informácie a povinné informácie
Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej lokality berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a nakladáme s nimi v súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak používate túto webovú lokalitu, budeme zhromažďovať rôzne typy vašich osobných údajov. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých je vás možné osobne identifikovať. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Rovnako vysvetľujú spôsob, ako sa to deje a na aké účely.

Vezmite na vedomie, že ochrana údajov prenášaných cez internet (napríklad v e-mailovej komunikácii) môže byť narušená. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.
Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú lokalitu

Strana zodpovedná za spracúvanie údajov na tejto webovej lokalite je:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Nemecko

Telefón: +49 (0) 9371 940-0
E-mail: josera@josera.de

Zodpovedná strana je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracúvania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).
Odvolanie súhlasu so spracúvaním údajov

Mnohé úkony spracúvania údajov závisia na vašom výslovnom súhlase. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou v budúcnosti. Neformálny e-mail s takouto žiadosťou nebude postačujúci. Údaje spracúvané do času, kedy vašu žiadosť prijmeme, sú spracúvané zákonne.
Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v špeciálnych prípadoch, ako aj proti priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

Ak sa údaje spracúvajú na základe článku 6, odseku 1, písmena e) alebo f) GDPR, vzniká vám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z konkrétnej situácie. Platí to aj na akékoľvek profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Konkrétny právny základ na spracúvanie nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje, na ktoré sa táto námietka vzťahuje, nebudeme ďalej spracúvať, ak to nedokážeme preukázať, že existujú presvedčivé a zákonné dôvody na ďalšie spracúvanie údajov, ktoré by prevyšovali vaše záujmy, práva a slobody, alebo že musia byť tieto informácie spracúvané s cieľom presadenia alebo uplatnenia právnych nárokov alebo obrane voči nim (námietka podľa článku 21, odseku 1 GDPR).

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely realizácie priameho marketingu, vzniká vám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu akýchkoľvek vašich osobných údajov na účely marketingu takéhoto typu. Platí to aj akékoľvek profilovanie spojené s priamym marketingom tohto typu. If you object to this, your personal information will then no longer be used for the purpose of carrying out direct advertising (objection under Article 21 paragraph. 2 GDPR).
Právo podať sťažnosť regulačným úradom

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom. Príslušným regulačným orgánom pre veci týkajúce sa zákona o ochrane údajov je úradník pre ochranu údajov v tom nemeckom štáte, v ktorom sídli naša spoločnosť. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Právo na presnosť údajov

Máte právo na automatické doručenie údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia našej zmluvy, sebe alebo tretej strane v štandardnom, strojovo-čitateľnom formáte. Ak potrebujete priamy prenos údajov ďalšej zodpovednej strane, tento bude realizovaný v rámci technických možností.
Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto lokalita používa z bezpečnostných dôvodov a s cieľom ochrany prenosu dôverného obsahu, napríklad dotazy, ktoré nám posielate v úlohe prevádzkovateľa lokality, šifrovanie SSL a TLS. Šifrované pripojenie rozpoznáte tak, že v adresnom riadku prehliadača sa odkaz zmení z „http://“ na „https://“ a zobrazí sa v ňom ikona zámku.

Ak je aktívne šifrovanie SSL alebo TLS, tretie strany nedokážu prečítať údaje, ktoré nám prenesiete.
Informácie, blokovanie, vymazanie

V rozsahu povolenom zákonom máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o vašich osobných údajov, ktoré o vás máme uložené, ako aj ich pôvode, príjemcovi a účele ich spracúvania. Rovnako máte právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v našom právnom oznámení.
Namietanie proti propagačným e-mailom

Výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov uvedených v kontexte povinného právneho oznámenia na webovej lokality na účely posielania propagačných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Prevádzkovateľ webovej lokality si vyhradzuje právo podniknúť konkrétne právne kroky, ak dostane nevyžiadaný reklamný materiál, napríklad nevyžiadané e-maily.

3. Úradník pre ochranu údajov
Za našich pracovníkov v oblasti ochrany údajov sme vymenovali týchto externých poskytovateľov služieb:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Vaše práva ako dotknutej osoby

V prvom rade by sme chceli využiť túto príležitosť, aby sme vás informovali o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto práva sú štandardizované v článku 15 - 22 GDPR EÚ. Toto zahŕňa:

Právo na informácie (článok 15 EU-DS-GVO),
Právo na výmaz (článok 17 EÚ-GDPR),
Právo na opravu (článok 16 EÚ-GDPR),
Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR EÚ),
Právo obmedziť spracovanie údajov (článok 18 EU-DS-GVO),
Právo namietať proti spracovaniu údajov (článok 21 GDPR EÚ).

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

To isté platí, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania údajov v našej spoločnosti. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov.

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite
Súbory cookie

Niektoré naše webové stránky používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač ani neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie nám pomáhajú sprehľadňovať, zefektívňovať a zabezpečovať našu webovú lokalitu. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré ukladá váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sa nazývajú „relačné súbory cookie“. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú v pamäti vášho zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač počas vašej ďalšej návštevy lokality.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil na používanie súborov cookie a vy sa mohli jednotlivo rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo zamietnuť. Rovnako môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby súbory cookie automaticky prijímal v určitých okolnostiach alebo aby ich vždy zamietal, či automaticky odstránil po zatvorení prehliadača. Vypnutie súborov cookie môže ovplyvniť funkčnosť tejto webovej lokality.

Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na umožnenie komunikácie alebo poskytovanie niektorých žiadaných funkcií (napríklad nákupný vozík), sa ukladajú podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej lokality má oprávnený záujem ukladať súbory cookie s cieľom zaistiť poskytovanie optimalizovaných služieb bez technických porúch. Ak sa ukladajú aj iné súbory cookie (napríklad tie, ktoré analyzujú spôsob vášho prehliadania), v týchto zásadách ochrany osobných údajov budú považované za samostatnú kategóriu.
Serverové protokolové súbory

Poskytovateľ webovej lokality automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám váš prehliadač automaticky vysiela vo forme „serverových protokolových súborov“. Patria medzi ne:

    Typ a verzia prehliadača
    Používaný operačný systém
    Adresa URL sprostredkovateľa
    Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
    Čas serverovej žiadosti
    IP adresa

Tieto údaje nebudú skombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom na spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR, ktorý nám umožňuje spracúvať údaje s cieľom plnenia zmluvy alebo na účely v prvom rade týkajúce sa zmluvy.
Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané do tohto formulára vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku a možné nadväzujúce otázky. Tieto informácie nebudeme bez vášho povolenia poskytovať ďalej.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budeme preto spracúvať len s vaším súhlasom podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail s takouto žiadosťou nebude postačujúci. Údaje spracúvané do času, kedy vašu žiadosť prijmeme, sú spracúvané zákonne.

Údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári budeme uchovávať až do času, kedy požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo prestane platiť dôvod na ich uchovávanie (napr. po splnení žiadosti). Žiadne povinné zákonné ustanovenia, najmä tie súvisiace s povinnými obdobiami uchovávania osobných údajov, nebudú týmto ustanovením ovplyvnené.
Spracúvanie údajov (údaje o zákazníkovi a zmluve)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v miere nevyhnutnej na vytvorenie alebo úpravu právnych vzťahov s nami (hlavné údaje). Robíme tak podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR, ktorý nám umožňuje spracúvať údaje s cieľom plnenia zmluvy alebo na účely v prvom rade týkajúce sa zmluvy. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame, keď pristupujete na našu webovú lokalitu (údaje o používaní), a to len do miery potrebnej na to, aby sme vám umožnili prístup k našim službám alebo na vystavenie faktúry za ne.

Zhromaždené údaje o zákazníkovi budú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu vymazané. Nevzťahuje sa to na zákonom stanovené obdobia úschovy.

Osobné údaje budeme zdieľať len v rámci skupiny potravinárskych spoločností ERBACHER* alebo tretím stranám, ak sú tieto nevyhnutné na plnenie zmluvy, napríklad spoločnostiam, ktorým sme zverili doručenie tovaru, alebo úverovým inštitúciám, ktoré zriaďujú platby.

* Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG
5. Sociálne siete
Facebookové doplnky (tlačidlá Páči sa mi a Zdieľať)

Naša webová lokalita obsahuje doplnky sociálnej siete Facebook, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookové doplnky spoznáte tak, že na našej lokalite uvidíte logo Facebook alebo tlačidlo Páči sa mi. Prehľad facebookových doplnkov nájdete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Počas vašej návštevy našej lokality sa prostredníctvom doplnku vytvorí medzi vaším prehliadačom a facebookovým serverom priame spojenie. Facebook tak bude môcť prijať informácie o tom, že ste navštívili našu lokalitu z vašej IP adresy. Ak kliknite na facebookové tlačidlo Páči sa mi a zároveň ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, obsah na lokalite budete môcť prepojiť so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak bude môcť spojiť vašu návštevu našej lokality s vaším používateľským účtom. Vezmite na vedomie, že ako prevádzkovateľ tejto lokality nemáme žiadne informácie o obsahu údajov, ktoré sa prenášajú na Facebook alebo ako Facebook tieto údaje používa. Ďalšie informácie nájdete v zásadách používania údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/update.

Ak nechcete, aby Facebook spojil vašu návštevu našej lokality s vaším účtom na Facebooku, odhláste sa zo svojho účtu na Facebooku.
 Doplnok Twitteru

Do našej webovej lokality a aplikácie sme integrovali funkcie služby Twitter. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate Twitter a funkciu „Retweet“, navštívené webové lokality sa spoja s vaším účtom na Twitteri a zverejnia ostatným používateľom. Týmto spôsobom sa údaje prenesú aj na Twitter. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ týchto stránok nemáme žiadne informácie o obsahu údajov, ktoré sa prenášajú na Twitter alebo ako Twitter tieto údaje používa. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

Svoje nastavenia ochrany osobných údajov na Twitteri môžete upraviť v nastaveniach účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.
Doplnok Google+

Naše stránky používajú funkcie Google+. Službu poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromažďovanie a zverejňovanie informácií: Použitím tlačidla +1 služby Google+ môžete informácie zverejniť na celom svete. Pomocou tlačidla služby Google+ môžete vy a ďalší používatelia dostávať prispôsobený obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá ako skutočnosť, že ste časť obsahu označili tlačidlom +1, tak aj informácie o stránke, ktorú ste si pozerali keď ste na tlačidlo +1 klikli. Vaše +1 sa môže zobrazovať spolu s vaším profilovým menom a fotografiou v službách spoločnosti Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo v profile Google, či iných miestach na webových lokalitách alebo v rámci reklám na internete.

Google zaznamenáva informácie o vašich označeniach +1 s cieľom zlepšovať služby spoločnosti Google pre vás a ostatných. Na použitie tlačidla služby Google+ si musíte nastaviť globálnu viditeľnosť a mať verejný profil Google, ktorý obsahuje aspoň jedno meno vybrané pre profil. Toto meno používajú všetky služby spoločnosti Google. V niektorých prípadoch sa môže meno nahradiť iným, ktoré ste použili na zdieľanie obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identita vášho profilu Google sa zobrazí ostatným používateľom, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie, ktoré vás identifikujú.

Používanie zhromaždených údajov: Okrem vyššie uvedeného použitia sa vami poskytované informácie používajú v súlade s platnými pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže vydávať súhrnné štatistiky o miere označovania +1 používateľmi alebo sa o ne podeliť s používateľmi a partnermi, ako sú vydavatelia, inzerenti a pridružené webové lokality.
Doplnok Pinterestu

Naša webová lokalita obsahuje funkcie sociálnej siete Pinterest, ktorú poskytuje spoločnosť Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Počas vašej návštevy stránky s doplnkom sociálnej siete Pinterest váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi tejto sociálnej siete. Doplnok vysiela tieto údaje protokolov na servery Pinterestu v Spojených štátoch amerických. Tieto údaje protokolov zahŕňajú vašu IP adresu, adresu navštívených webových lokalít s funkciami Pinterestu, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas vytvorenia žiadosti, spôsob používania Pinterestu a súbory cookie.

Ďalšie informácie o účele, rozsahu a ďalšom spracovaní a používaní údajov Pinterestom, ako aj vaše práva a možnosti ochrany svojich osobných údajov nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Pinterest na adrese https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy. 
6. Analytika a inzercia
Google Analytics
Táto webová lokalita používa webovú analytickú službu Google Analytics. Službu poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané súbory „cookie“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie webovej lokality. Informácie získané o vašom používaní tejto webovej stránky súbormi cookie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sú aj uložené.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizácie ako webovej lokality, tak aj inzercie.

Anonymizácia IP
Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries. Pred prenosom vašej IP adresy do Spojených štátov ju skráti buď spoločnosť Google v Európskej únii, alebo iné strany, ktoré majú s Európskym hospodárskym spoločenstvom uzavretú dohodu. Celá IP adresa sa prenesie na server spoločnosti Google v USA, kde sa následne skráti, len vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google tieto informácie použije v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na vyhodnotenie vášho používanie webovej lokality, na vytvorenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej lokalite a používania internetu pre prevádzkovateľa webovej lokality. IP adresa prenesená prehliadačom v rámci Google Analytics nebude priradená k žiadnym ďalším údajom, ktoré drží spoločnosť Google.

Doplnok prehliadača
Ukladaniu týchto súborov cookie zabránite tak, že v prehliadači vyberiete príslušné nastavenia. Vezmite však na vedomie, že v takom prípade nebudete môcť využívať celú funkčnosť tejto webovej lokality. Rovnako môžete zabrániť aj poskytovaniu údajov, ktoré vygenerovali súbory cookie o vašom využívaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), spoločnosti Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštalovaním doplnku prehliadača k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Namietanie proti zhromažďovaniu údajov
Zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Odošle sa súbor cookie s vyslovením nesúhlasu, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto lokality: Vypnúť Google Analytics.

Ďalšie informácie o spôsobe, akým Google Analytics spracúva používateľské údaje, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Outsourcingované spracúvanie údajov
So spoločnosťou Google sme uzavreli dohodu o outsourcingu nášho spracúvania údajov a pri používaní služby Google Analytics plne uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov pre ochranu údajov.

Zhromažďovanie demografických údajov službou Google Analytics
Táto webová lokalita používa demografické funkcie služby Google Analytics. Umožňuje to vytváranie správ s vyhláseniami o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov lokality. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch spoločnosti Google a údajoch o návštevníkoch od tretích strán. Tieto zhromaždené údaje nemôžu byť priradené žiadnej konkrétnej individuálnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť upravením nastavení reklám na svojom účte Google alebo môžete zakázať zhromažďovanie svojich údajov službou Google Analytics podľa postupu v časti „Namietanie proti zhromažďovaniu údajov“. 
6. Google Analytics Remarketing

Naše webové lokality využívajú funkciu Google Analytics Remarketing spojenú s možnosťami identifikácie viacerých zariadení služieb Google AdWords a DoubleClick. Túto službu poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje spojiť cieľové publiká pre propagačný marketing vytvorený službou Google Analytics Remarketing s možnosťami identifikácie viacerých zariadení služieb Google AdWords a Google DoubleClick. Umožňuje sa tak zobrazovanie inzercie podľa vašich osobných záujmov, ktoré boli identifikované podľa vášho predchádzajúceho využívania a prehliadania na jednom zariadení (napríklad na mobilnom telefóne), na iných zariadeniach (napríklad na tablete alebo počítači).

Po udelení súhlasu spoločnosti Google na tento účel priradí vašu históriu prehliadania na internete a v aplikáciách s vaším účtom Google. Týmto spôsobom môže využívať každé zariadenie, ktoré sa prihlási do vášho účtu Google, rovnakú personalizovanú propagačnú komunikáciu.

Na podporu tejto funkcie zhromažďuje Google Analytics ID používateľov overených spoločnosťou Google, ktoré sa dočasne prepoja s našimi údajmi zo služby Google Analytics, aby sa vytvorili cieľové publiká pre inzerciu na viacerých zariadeniach.

Remarketing/zacielenie na viacerých zariadeniach môžete trvale vypnúť tak, že vypnete personalizované inzercie na účte Google na tejto adrese https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Súhrn údajov, ktoré sú zhromaždené na vašom účte Google, sa zakladá výlučne na vašom súhlase, ktoré môžete spoločnosti Google udeliť alebo odvolať podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR. Zhromažďovanie údajov nespájaných s účtom Google (napríklad ak nemáte účet Google alebo ste proti spojeniu namietali) sa realizuje podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať anonymné správanie používateľov na propagačné účely.

Ďalšie informácie o pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
7. Novinky
Údaje z Noviniek

Ak chcete dostávať naše novinky, potrebujeme od vás platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastník príslušnej e-mailovej adresy a súhlasíte s prijímaním týchto noviniek. Nebudú sa zhromažďovať žiadne ďalšie údaje alebo len tie poskytnuté dobrovoľne. Tieto údaje používame len na posielanie vyžiadaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budeme preto spracúvať len s vaším súhlasom podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR. Svoj súhlas s uchovávaním vašich údajov a e-mailovej adresy, ako aj s ich využitím na posielanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu na „zrušenie odberu“ v novinkách. Údaje spracúvané do času, kedy vašu žiadosť prijmeme, sú spracúvané zákonne.

Údaje poskytnuté počas registrácie na novinky sa použijú na distribúciu noviniek, kým nezrušíte svoj odber, keď sa tieto údaje vymažú. Údaje, ktoré máme uložené na iné účely (napríklad e-mailové adresy pre členov oblasti), týmto nie sú ovplyvnené.
8. Doplnky a nástroje
YouTube

Naša webová lokalita využíva doplnky služby YouTube, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite jednu z našich stránok s doplnkom služby YouTube, vytvorí sa pripojenie na servery spoločnosti YouTube. Server spoločnosti YouTube bude informovaný o tom, ktoré z našich stránok navštívite.

Ak ste prihlásený do svojho účtu na YouTube, službe YouTube to umožní priradiť vaše prehliadanie priamo s vaším osobným profilom. Môžete tomu zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu na YouTube.

YouTube používame s cieľom zatraktívniť našu webovú stránku. Predstavuje to oprávnený záujem podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o spracúvaní používateľských údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane súkromia spoločnosti YouTube na adrese https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy.
Webové typy písma spoločnosti Google

Na jednotné zobrazovanie písma používa táto stránka webové typy písma poskytované spoločnosťou Google. Váš prehliadač pri otvorení stránky načíta požadované webové typy písma do medzipamäti prehliadača, aby mohol správne zobrazovať text a typy písma.

Keď otvoríte stránku našej webovej lokality s doplnkom sociálnej siete, prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Spoločnosť Google sa tak dozvie, že naša webová stránka bola otvorená prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových typov písma spoločnosti Google sa realizuje v záujme jednotného a atraktívneho predstavenia webovej lokality. Predstavuje to oprávnený záujem podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové typy písma, váš počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o spracúvaní používateľských údajov nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.
9. Poskytovatelia platobných služieb