1. Prehľad informácií o ochrane údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúci prehľad je o tom, čo sa stane pri návšteve našich webových stránok s vašimi osobnými informáciami. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, podľa ktorých by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách o ochrane osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie informácií na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie osobných údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete na požadovanom právnom upozornení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Niektoré osobné údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Pri návšteve webových stránok zhromažďujú automaticky ďalšie údaje naše informačné systémy. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo keď sa dostanete na stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používam vaše osobné údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci stránku používajú.

Aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov?

Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o vašich uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účeloch ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o ich opravu, zablokovanie alebo odstránenie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromnia a ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnom upozornení. Taktiež môžete samozrejme podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analytika a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky je možné vykonať štatistické analýzy o vašom surfovaní. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookies a analytiky. Analýza vášho surfingu je zvyčajne anonymná, t. j. z týchto údajov vás nebudeme schopní identifikovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že určité nástroje nebudete používať. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Tejto analýze môžete namietať. Nižšie sa dozviete o tom, ako v tomto ohľade využijete vaše možnosti.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné údaje. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, na základe ktorých by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľujú tiež, ako a na aký účel sa tak deje.

Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Deutschland

Tel. číslo: +49 (0) 9371 940-0
e-mail: josera@josera.de

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Postačujúci je neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Právo podávať sťažnosti regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom. Príslušným regulačným orgánom pre záležitosti súvisiace s právnymi predpismi o ochrane údajov je úradník ochrany údajov nemeckého štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcej linke:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Právo na prenos osobných údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy automaticky doručenej vám alebo tretej strane v štandardnom, strojovom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos osobných údajov inej zodpovednej strane, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi lokality pošlete. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a v paneli s adresou vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenesiete tretie strany nemôžu prečítať.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Ako to umožňuje zákon, máte právo kedykoľvek bezplatne požiadať o informácie o všetkých vašich osobných údajoch, ktoré sú uložené, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účelu, na ktorý boli spracované. Taktiež máte právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v našom právnom upozornení.

Opozícia propagačných e-mailov

Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných osobných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami na právne oznámenie o webových stránkach, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Ak je prijatý nevyžiadaný reklamný materiál, napríklad e-mailový spam, prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podniknúť konkrétne súdne konanie.

3. Uradník pre ochranu osobných údajov

Štatutárny úradník pre ochranu osobných údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali úradníka pre ochranu osobných údajov.

Dr. Martin Wörner
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Tel. číslo: 09371 940 0
e-mail: service@foodforplanet.de

 

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies pomáhajú tomu, aby sa naša webová stránka lepšie, efektívnejšie a bezpečnejšie používala. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookies umožňujú pri ďalšej návšteve stránky rozpoznať váš prehliadač.

Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo ho odmietnuť. Váš prehliadač môže byť za určitých podmienok nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookies, alebo na ich opätovné odmietnutie, alebo automatické odstránenie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) z GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookies, aby sa zaistila optimálna služba poskytovaná bez technických chýb. Ak sú uložené aj iné súbory cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho surfovania), v týchto zásadách o osobných údajoch sa s nimi budeme zaoberať samostatne.

Súbory záznamov servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle v "súboroch záznamov servera". Patrí sem:

 

  Typ prehliadača a verzia prehliadača

  Používaný operačný systém

  Adresa URL odkazujúceho

  Názov hostiteľa prístupového počítača

  Čas žiadosti servera

  IP adresa

Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) z GDPR, ktoré umožňuje spracovávanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení k zmluve.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje, ktoré ste vo formulary zadali, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme odpovedali na vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie bez vášho súhlasu nezdieľame.

Preto podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) z GDPR spracujeme akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára len s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári, uchováme, kým nevyžiadate ich vymazanie, zrušíte svoj súhlas na ich ukladanie alebo už nebude existovať účel na ich ukladanie (napríklad po splnení vašej žiadosti). Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných období uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvé údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba vtedy, keď je potrebné s nami vytvoriť alebo upraviť právne vzťahy (hlavné údaje). Toto sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) z GDPR, ktoré umožňuje spracovávanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení k zmluve. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame pri prístupe na naše webové stránky (údaje o používaní) iba v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby ste mohli pristupovať k našej službe alebo aby sme vás mohli za to isté účtovať.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch sa po ukončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu vymažú. Obdobia právnej retencie zostávajú nedotknuté.

5. Sociálne médiá

Plugin Facebooku (Tlačidlá Páči sa mi to & Zdieľaj)

Naša webová stránka obsahuje pluginy pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Zásuvné moduly, pluginy sociálnej siete Facebook môžu byť rozpoznané na našich stránkach logom Facebook alebo tlačidlom Páči sa mi to. Prehľad zásuvných modulov Facebooku nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu stránku, cez plugin sa priamym spojením medzi prehliadačom a serverom vytvorí server Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook prijímať informácie, že ste navštívili z vašej IP adresy našu stránku. Ak kliknete na Facebooku na tlačidlo "Páči sa mi to" v dobe, keď ste prihlásení na svoj Facebook účet, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook priradiť návštevy na našich stránkach pomocou vášho účtu užívateľa. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ týchto stránok nemáme vedomosti o obsahu údajov prenášaných na Facebook ani o tom, ako spoločnosť Facebook používa tieto údaje. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila vašu návštevu s našimi stránkami prostredníctvom vášho účtu Facebook, prosíme vás, aby ste sa z vášho Facebook účtu odhlásili.

 

 

Plugin Twitteru

Do našich webových stránok a aplikácií boli integrované funkcie spoločnosti Twitter. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate Twitter a funkciu "Retweet", webové stránky, ktoré navštívite, sú prepojené s vaším účtom Twitteru, ktoré sú oznámené ostatným používateľom. Pritom sa dáta prenášajú aj na stránku Twitter. Chceli by sme poukázať na to, že ako poskytovateľ týchto stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich bude Twitter používať. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov Twitter nájdete na stránke https://twitter.com/privacy.

Vaše predvoľby týkajúce sa ochrany osobných údajov v Twitteri môžu byť upravené vo vašom nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

Plugin Google+

Naše stránky používajú funkcie Google+. Prevádzkuje ich spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromažďovanie a zverejňovanie informácií: pomocou tlačidla Google +1 môžete publikovať informácie na celom svete. Prostredníctvom tlačidla Google+ môžete vy a ostatní užívatelia prijímať vlastný obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá fakt, že ste +1 dali určitý obsah a informácie o stránke, ktorú ste si prezreli po kliknutí na +1. Váš +1 sa môže zobraziť spolu s menom vášho profilu a fotografiami v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google alebo na iných miestach na webových stránkach a reklamách na internete.

Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašich aktivitách +1, aby pre vás a pre ostatných vylepšila služby Google. Ak chcete použiť tlačidlo Google +, potrebujete globálne viditeľný verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre daný profil. Tento názov používajú všetky služby Google. V niektorých prípadoch môže tento názov nahradiť iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identita vášho profilu Google sa môže zobraziť používateľom, ktorí pozná vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie, ktoré vás môžu identifikovať.

Použitie zhromaždených údajov: Okrem vyššie uvedených spôsobov použitia sa informácie, ktoré poskytnete, používajú v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov Google. Spoločnosť Google môže zverejňovať súhrnné štatistiky o aktivite +1 používateľa alebo ju zdieľať s užívateľmi a partnermi, napríklad s vydavateľmi, inzerentmi alebo partnerskými webovými stránkami.

Plugin Pinterestu

Naša webová stránka obsahuje funkcie sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Keď navštívite stránku obsahujúcu sociálny plugin Pinterest, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Pinterestu. Tento plugin prenáša tieto záznamy údajov na servery spoločnosti Pinterest v Spojených štátoch. Tieto záznamy údajov môžu zahŕňať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktorá zahŕňa aj funkcie Pinterest, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas žiadosti, spôsob používania služby Pinterest a súbory cookies.

Viac informácií o účelu, rozsahu a ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Pinterest, ako aj o právach a možnostiach na ochranu vášho súkromia nájdete v oznámeniach o ochrane súkromia spoločnosti Pinterest na https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analytika a inzercia

Google Analytics

Na tejto webovej stránke sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookies". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookies o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA, kde sú uložené.

Súbory cookies služby Google Analytics sú uložené na základe článku. 6 ods. 1 písm. f) z GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

IP anonymizácia

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vaša IP adresa bude spoločnosťou Google v rámci Európskej únie alebo iných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov skrátená. Plná IP adresa je odoslaná na server Google v USA len vo výnimočných prípadoch, kde sa potom skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Plugin prehliadača

Uloženiu týchto súborov cookies môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceme však poukázať na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby údaje generované cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou plugin prehliadača dostupného na nasledujúcej linke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

Namietanie na zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďovaniu údajov môžete zabrániť pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúcu linku. Súbor cookies odhlásenia sa nastaví tak, aby zabránil zhromažďovaniu vašich osobných údajov pri budúcich návštevách tejto stránky Disable Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje užívateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externé spracovanie údajov

So spoločnosťou Google sme uzavreli dohodu o externom spracovaní údajov a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

Zhromažďovanie demografických údajov služby Google Analytics

Táto webová stránka využíva demografické funkcie služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať prehľady obsahujúce výroky o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch od spoločnosti Google a údajov návštevníkov tretích strán. Tieto zhromaždené údaje nemožno pripísať žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek zakázať úpravou nastavení reklám vo svojom účte Google alebo zakázať zhromažďovanie údajov pomocou služby Google Analytics, ako je popísané v časti “Odmietnutie zhromažďovania údajov”.

Remarketing služby Google Analytics

Naše webové stránky využívajú funkcie Remarketingu služby Google Analytics v kombinácii s funkciami služby Google AdWords a DoubleClick. Túto službu poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojiť cieľové publikum s propagačným marketingom vytvoreným remarketingom služby Google Analytics na schopnosti viacerých zariadení Google AdWords a Google DoubleClick. Umožňuje zobrazovanie reklamy na základe vašich osobných záujmov, identifikovaných na základe predchádzajúceho používania a vášho surfovania na jednom zariadení (napríklad v mobilnom telefóne), na iných zariadeniach (napríklad na tablete alebo počítači).

Po udelení vášho súhlasu spoločnosť Google za týmto účelom spojí históriu prehliadania webových stránok a aplikácií s vaším účtom Google. Týmto spôsobom môže každé zariadenie, ktoré sa prihlasuje do vášho účtu Google, používať rovnaké prispôsobené propagačné správy.

Ak chcete túto funkciu podporiť, služba Google Analytics zhromažďuje identifikátory užívateľov, ktoré sú s údajmi služby Google Analytics dočasne prepojené s dátami overenými spoločnosťou Google, aby definovali a vytvorili publikum na propagáciu reklamy cez zariadenia.

Remarketing alebo zacielenie medzi viacerými zariadeniami môžete natrvalo zrušiť vypnutím personalizovanej inzercie v účte Google za použitia nasledujúcej linky https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregát údajov zhromaždených vo vašich údajoch účtu Google je založený výhradne na vašom súhlase, ktorý môžete spoločnosti Google poskytnúť alebo stiahnuť podľa článku. 6 ods. 1 písm. a) z GDPR. Ak operácie zhromažďovania údajov nie sú zlúčené do vášho účtu Google (napríklad preto, že nemáte účet Google alebo máte námietky proti zlúčovaniu), zbierka údajov je založená na článku Art. 6 ods. 1 písm. f) z GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na propagačné účely analyzovať anonymné správanie užívateľa.

Ďalšie informácie a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Bulletin

Údaje bulletinu

Ak by ste chceli dostávať náš bulletin, vyžadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom určenej e-mailovej adresy a súhlasíte s tým, že budete dostávať tento bulletin. Nezhromaždia sa žiadne ďalšie údaje alebo sa zhromaždia iba dobrovoľne. Tieto údaje používame iba na odoslanie požadovaných informácií a ich odovzdanie tretím stranám.

Preto spracujeme akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, len s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) z GDPR. Súhlas na ukladanie vašich údajov a e-mailovej adresy, ako aj ich použitie na zasielanie bulletinu môžete kedykoľvek stiahnuť, napr. prostredníctvom odkazu “unsubscribe” v bulletine. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii do bulletinu, sa použijú na distribúciu bulletinu, až kým nezrušíte prihlásenie, kedy sa uvedené údaje odstránia. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napríklad e-mailové adresy do členskej oblasti), zostávajú neovplyvnené.

CleverReach

Táto webová stránka používa službu CleverReach na odosielanie informačných bulletinov. Dodávateľ je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Služba CleverReach je služba, ktorá organizuje a analyzuje distribúciu bulletinov. Dáta, ktoré poskytnete (napríklad vaša e-mailová adresa) na odber nášho bulletinu, budú uložené na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku.

Odoslanie nášho bulletinu pomocou programu CleverReach nám umožňuje analyzovať správanie príjemcov bulletinov. Mimochodom, môžeme zistiť, koľko príjemcov otvorilo e-mail s informačným bulletinom a ako často sa na jednotlivé linky kliká. Pomocou sledovania konverzií môžeme tiež analyzovať, či sa po kliknutí na linku v bulletine uskutoční preddefinovaná akcia (napríklad nákup produktu na našich webových stránkach). Viac informácií o tom, ako analyzujú údaje pomocou nástroja CleverReach, nájdete na stránke

 https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Spracovanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) z GDPR Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť odhlásením od odberu bulletinu. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Ak nechcete, aby vaše používanie bulletinu bolo analyzované spoločnosťou CleverReach, musíte sa z bulletinu odhlásiť. Za týmto účelom poskytujeme vo všetkých zasielaných bulletinoch linku. Z bulletinu sa tiež môžete odhlásiť priamo na webovej stránke.

Údaje poskytnuté pri registrácii do bulletinu budú použité na šírenie bulletinu, kým nezrušíte vaše predplatné, keď budú uvedené údaje vymazané z našich serverov a z CleverReach. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napríklad e-mailové adresy pre čenskú oblasť) zostávajú nedotknuté.

Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov CleverReach na https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Dokončenie zmluvy o externom spracovaní údajov

S CleverReach sme uzavreli zmluvu o externom spracovaní údajov a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní programu CleverReach.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naša webová stránka využíva pluginy YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich plugin YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Služba YouTube slúži na to, aby naše webové stránky boli príťažlivé. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) z GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o užívateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

Google Web Fonts

Pre jednotné zobrazenie písiem používa táto stránka webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.

Keď vyvoláte stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje sociálny plugin, váš prehliadač vytvára priame spojenie so servermi Google. Spoločnosť Google si teda uvedomuje, že naša webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových písiem Google sa robí v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich webových stránok. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) z GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač používa štandardné písmo.

Ďalšie informácie o spracovaní používateľských údajov nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách osobných údajov spoločnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy/.

9. Poskytovatelia platobných služieb

PayPal

Naša webová stránka akceptuje platby prostredníctvom služby PayPal. Poskytovateľom tejto služby je PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

 

Ak vyberiete platbu prostredníctvom služby PayPal, údaje o platbe, ktoré poskytnete, budú poskytnuté službe PayPal na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) (Súhlas) a čl. 6 ods. 1 písm. b) z GDPR (Spracovanie na zmluvné účely). Svoj súhlas máte možnosť zrušiť kedykoľvek s účinkom do budúcnosti. Nemá to vplyv na spracovanie údajov, ktoré boli predtým zhromaždené.

 
<